Historia naszej Parafii i kościoła

Budynek kościoła, który dzisiaj służy parafii p.w. śœw. Andrzeja Boboli, był budowany w latach 1891-1897, jako świątynia wspólnoty protestanckiej wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Został zaprojektowany w stylu neogotyckim i choć jest zbyt "młodą" œświątynią, aby pamiętać czasy rozkwitu tego właœśnie stylu, posiada charakterystyczne dla póŸźnego gotyku elementy. W roku 1945 po zakończeniu działań wojennych, po zniszczeniu Starej Fary, ks. prodziekan Stanisław Krause przejął świątynię i przystosował ją do liturgii Koœcioła katolickiego.

Ks. Stanisław Krause urodził się w 1908 roku. Zanim objął posadę proboszcza, służył przed II Wojną Œwiatową w naszej parafii jako wikariusz. Był także redaktorem naczelnym Tygodnika Parafialnego. 16 lutego 1948 roku ks. Stanisław ginie bestialsko bobity przez przeciwników Koœścioła. Po jego śœmierci w 1948 roku kolejny proboszcz ks. dziekan Leon Kossak Główczewski, przeprowadził gruntowny remont, zniszczonego działaniami wojennymi, dachu. Ks Leon Kossak Główczewski sprawował funkcję proboszcza, aż do roku 1985. W tym czasie zawiązało się wiele wspólnot parafialnych, o których rozwój bardzo dbał.
Chociaż "poewangelicka" œświątynia służyła wspólnocie rzymsko-katolickiej już od 1945 roku, to zapisu do księgi wieczystej, na mocy którego budowla została przekazana na własnoœć Koœciołowi rzymsko-katolickiemu, dokonano dopiero w latach osiemdziesiątych. W latach 1985-88 stanowisko proboszcza piastował ks. Jan Nykiel. Przeprowadził on remont plebanii, wymianę posadzki, oraz rozpoczął renowację XIX-wiecznych witraży.

Od 1988 roku naszą parafią opiekował się ks. proboszcz Ryszard Pełech. Zanim objął to stanowisko, jako misjonarz przez 12 lat krzewił wiarę chrzeœcijańskĄ wŚœród plemion Wobe i Yacouba w dalekim Wybrzeżu KoŚœci Słoniowej. W 1993 roku nasza parafia została wyznaczona do zorganizowania Kongresu Eucharystycznego dla Delegatury Kamieńskiej na dzień 16 maja 1994 roku. W czasie tych przygotowań miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. Ożywiono liturgię poprzez comiesięczne spotkania z rodzicami dzieci, które były przygotowywane do I Komunii ŚŒwiętej - Pełnego uczestnictwa we Mszy ŒŚwiętej, a także wprowadzenie mszy œświętej na wioskach, które przynależą do parafii. Zainstalowano nową aparaturę nagłośœnieniową w koœściele, a parafianie ufundowali nowe ornaty i kielich kongresowy.

Ks. Ryszard Pełech został kapelanem wojskowym w 12 Pułku Radioliniowo-Kablowym, co zaowocowało otwarciem na terenie jednostki wojskowej izby modlitwy, gdzie odbywają się nabożeństwa. Izba modlitwy zyskała dekretem ks.Biskupa Polowego, status Kośœcioła Filialnego p.w. Matki Boskiej Fatimskiej. Odpust obchodzony jest 13 maja, w dniu Œświęta Pułku. 22 kwietnia 1994 r. została pośœwięcona w koœściele tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy-górników represjonowanych. Liturgii przewodniczył Ks. Biskup Diecezjalny, a matką chrzestną tablicy była pani prezydentowa Danuta Wałęsa. W roku 1995 za zgodą Kurii Biskupiej i Konserwatora Wojewódzkiego, Rada Parafialna wraz z ks. proboszczem podjęła się trudu zorganizowania funduszy na zabezpieczenie i pokrycie dachu koœcioła blachą miedzianą. W roku 1997 obchodzono 100-lecie ukończenia budowy koœcioła.

Z naszej wspólnoty powstała w latach siedemdziesiątych parafia Niepokalanego Poczęcia N.M.P., a w latach osiemdziesištych parafie śŒw. Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej.

Obecnie urząd proboscza parafii, od 2009 roku pełni ks. dr Bogusław Patoleta, który po 30 latach odmalował wnętrze świątyni i dokonał remontu na Plebanii oraz powiększył parking przykościelny.